گروه فنی مهندسی دیجی قطعه (شرکت قطعه سازان شبکه ایرانیان به شماره ثبت ۵۸۴۸۲)

Digi-Ghetee is a brand of Ghetee Sazan Shabakeh Iranian under  registration number 58482-Isfahan, Iran