نوشته‌ها

images

شماتیک مراحل قالب گیری

شماتیک مراحل قالب گیری را ملاحظه می کنید: در فیلم کوتاه بالا مراحل ریخته گری با در دست داشتن مدل نمایش داده شده است. در این روش برای قالب گیری از ماسه استفاده شده است. در این فرآیند ابتدا مدل در درون ماسه ها قرار می گیرد و با ایجاد راه…