نوشته‌ها

طراحی مکانیزم ها

طراحی مکانیزم

گاهی دستگاه شما نیاز به طراحی مکانیزم دارد؛ فرآیند طراحی مکانیزم به چه صورت است؟ عموم آدم ها و بخصوص کسانی که فکر می کنند در امر طراحی دستی دارند؛ وقتی به یک مکانیزم خاص در دستگاه احتیاج پیدا می کنند؛ به صورت شهودی دنبال دستگاهی می گردند که …