نوشته‌ها

photo_2017-07-15_10-00-35

اطلاعات ساخت برای طراحی

اطلاعات ساخت برای طراحی: در طی سالهاي گذشته نیاز به فراهم نمودن قواعد طراحی همراه با اطلاعاتی در زمینه هزینه ها و توانمنديهاي فرایندهاي ساخت مشخصشده و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است. با وجود این، آثار نسبتاً کمی در این زمینه منتشر شده است.…