نوشته‌ها

photo_2017-07-15_10-00-35

اطلاعات ساخت برای طراحی

اطلاعات ساخت برای طراحی: در طی سالهاي گذشته نیاز به فراهم نمودن قواعد طراحی همراه با اطلاعاتی در زمینه هزینه ها و توانمنديهاي فرایندهاي ساخت مشخصشده و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است. با وجود این، آثار نسبتاً کمی در این زمینه منتشر شده است.…
4z

تست استحکام نقطه جوش در یک قطعه

تست استحکام نقطه جوش در یک قطعه   ساخت دستگاه تست و ساخت دستگاه نمونه برداری توسط شرکت قطعه سازان با نام تجاری دیجی قطعه شرکت قطعه سازان افتخار همکاری با دانشگاه های طرا اول کشور و مراکز تحقیقاتی و صنعتی در زمینه ساخت دستگاه…