نوشته‌ها

پروژه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

  دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)      
tig-weld

جوشکاری حرفه ای

جوشکاری قوسی تنگستن تحت محافظ گاز آرگو