اطلاعات ساخت برای طراحی

اطلاعات ساخت برای طراحیReviewed by Digiadmin on Jul 22Rating:

photo_2017-07-15_10-00-35

اطلاعات ساخت برای طراحی:

در طی سالهاي گذشته نیاز به فراهم نمودن قواعد طراحی همراه با اطلاعاتی در زمینه هزینه ها و توانمنديهاي فرایندهاي ساخت مشخصشده و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است. با وجود این، آثار نسبتاً کمی در این زمینه منتشر شده است. متون مربوط به طراحی به ندرت شامل اطلاعات مناسبی است، درحالی که کتاب هاي معدود منتشرشده در زمینه فرآیندهاي ساخت در برخی شرایط در انتخاب فرآیند و هزینه ها تا حدودي کمک میکنند این اطلاعات به ندرت به اندازه کافی تشریح شده و به صورت منظم درآمده اند و بیشتر به مسائل غیرمرتبط به این زمینه اشاره کرده اند. مشخص کردن و تشریح فرآیند در فرمت و عنوانهاي مختلف منجر به مشکل تر شدن کار مهندسان میگردن حجم قابل توجهی از اطلاعات در دسترس است؛ اما در دانشی کارآمد براي چگونگی استفاده از مسائل مربوط به انتخاب فرآیندهاي ساخت کمبود وجود دارد. اطلاعات در دسترس باعث تناقضاتی میگردد به طور مثال، برخی از فرآیندها با جزئیات زیادي تشریح شده اند، در حالی که بقیه بعضاً مورد غفلت واقع گردیدهاند، که این ممکن است موجب درك نامتناسبی از فرآیند و دیگر توانمندي هاي آن شود اطلاعات را در متنهاي ساخت میتوان به شکل مقایسهاي براساس معیار مشخصی از فرآیند پیدا نمود. این امر زمانی سودمند است که اطلاعات طراحی در جزئیات و امکانات، بیشتر متمرکز شده باشد. در چنین فرم هایی اگر طراح در زمینه فرآیندهاي مربوطه تخصص داشته باشد، ممکن است مناسب باشد؛ در غیر اینصورت اختلافات در جزئیات منجر به درك نادرستی میشود و باعث به وجودآمدن پایه ضعیفی در تصمیم گیري میگردد. اطلاعات و کاتالوگهاي ساخت میتوانند مفید باشند اگر چه آنها براي فروش مهیا شده اند . با این وجود اطلاعات را به شکلهاي مختلف و در سطوحی گوناگون از جزئیات ارائه میدهند. تولیدکنندگان به ندرت اطلاعات زیادي در خصوص طراحی یا در زمینه توانمنديهاي فرآیند ارائه میدهند. به علاوه اغلب تفاوتهایی بین زبان متخصصان فرآیند و مصرفکنندهها وجود دارد. در سالهاي اخیر، تعدادي از گروههاي تحقیقاتی به طور ویژه روي رابطه طراحی ساخت متمرکز شدهاند. فرآیندها و سیستمهایی براي ارزیابی هزینه در حوزههایی از قبیل ماشینکاري، متالورژي پودر، دایکاست (ریختهگري تحت فشار) و قالبهاي تزریق پلاستیک، در سطح وسیعی از تکنیکها با هدف فراهم کردن طراحی براي ساخت DFM و اطلاعات مالی مرتبط براي طراح، توسعه داده شده اند. یک مرور کلی در روشهاي ارزیابی هزینه براي مراحل اولیه طراحی و روشی براي ارتباط هزینه محصول با هزینه مواد، مقدار کلی اندازه و سطح تکنولوژي را در منابع میتوان مشاهده کرد. شرکت هایی که در زمینه اهمیت طراحی براي ساخت فعالیت میکنند، همچنین براي دستیابی به یک راه حل براي این مسأله در قالب کار گروهی که شامل استفاده از افراد متخصص در زمینه هاي مختلف جهت تولید محصولات مناسب میباشد اقداماتی انجام دادهاند. در حالی که در برخی موارد براي بهدست آوردن نتایج معقول، این روش اغلب با تعدادي موانع از قبیل گردهم آوردن افراد با تجربیات مناسب، نبود ساختار رسمی در جلسات (نوعاً چنین جلساتی بینظم هستند و اغلب به موضوعات گوناگون میپردازند.) و جایگاه افراد موردنیاز در گروه ( نه تنها طراحان و مهندسان تولید میتوانند در بخشهاي مختلف دیده شوند، بلکه آنها میتوانند مکرراً در مکانهاي مختلف و به عنوان پیمانکار در شرکتهاي مختلف باشند) مواجه میباشد. به علاوه، فرصتهایی وجود دارند که متخصصان در گروه باید آنها را در مراحل اولیه شناسایی کنند و از اینرو فرصت دستیابی به مزایاي فرآیندهاي مناسب جایگزین ممکن است از دست برود. بزرگترین فرصت در طراحی براي ساخت، نسبت به زمان اصلاح محصول در حال تولید که داراي محدودیتهاي زیادي میباشد در مراحل اولیه طراحی قرار دارد. علاوه بر مسائل ابزارآلات و تجهیزات، این مسأله که مالکیت یک طرح بارها تغییر میکند (یک طرح و ایده توسط تولیدکنندگان متعدد مورد استفاده قرار گیرد) امري غیرمعمول نمیباشد. در نتیجه دلایل ویژگیها و نحوه طراحی براي مالکان بعدي مبهم میگردد و بنابراین آنها تصور میکنند که ویژگیهاي کنونی میتواند دلایل خوبی در مقابل تغییر باشد حتی با این وجود که ممکن است فرصتهاي زیادي براي کاهش در هزینه وجود داشته باشد. برخی از شرکتها روش ساختاري معینی در طراحی و تغییرات دارند. با این وجود این موارد به اندازه کافی تشریح نشده اند . مشکلات مرتبط با فرایند سنتی تولید محصول جدید که به صورت عملکردي برنامه ریزي شده است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *