ساخت قطعات مکانیکی

گروه مهندسی دیجی قطعه قادر به ساخت قطعات مصرفی د مورد نیاز برای کارگاه های کوچک تولیدی و خدماتی طبق آخرین استاندارد های روز می باشد. گواهی نامه ها و تقدیر نامه های موجود شاهدی  براین مدعا است.